تریلر کمپرسی 3 محور مارال طرح آلمانی
تریلر کمپرسی سه محور مارال طرح آلمانی
اتوبوس شهری مارال
اتوبوس شهری مارال
محورسازان چی چست
روز زن
روز مهندس
ربات جوشکاری سرقامه
روز جهانی کارگر
عملیات سختکاری (اینداکشن)
ربات جوشکاری شاهنگ محور FOX
مصاحبه نماینده دبی محورسازان چی چست