محورسازان چی چست
روز زن
روز مهندس
ربات جوشکاری سرقامه
روز جهانی کارگر
عملیات سختکاری (اینداکشن)
sdfasdfa
asdas
asda
ربات جوشکاری شاهنگ محور FOX